ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﯾﺎ ﺗﻮﭘﮑﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮدر واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺷﯿﺮﻣﺨﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﻮﭘﮏ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷﯿﺮﺑﺎ ﺗﻮﭘﮏ ﮐﺎﻣﻼٌ ﻣﺪور اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ فـﺸﺎر ﻧـﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ درﺗﻤﺎمﻧﻘﺎط آن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.اﮐﺜﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﭘﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺮمﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖﺑﺮوی ﺳﻄﺢ ﺗﻮﭘﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮآب ﺑﻨﺪی ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗـﻮﭘﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐاﺳﺖ .

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮاز ﻧﻈﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﯿﺮﻫﺎی ﺗـﻮﭘﮑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺠـﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن وﻧﺘﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪود ۳/۴ ﺳﺎﯾﺰاﺳﻤﯽ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﯿﺮ از ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺤﺎط ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ رﺑﻊ ﮔﺮدش دﺳﺘﻪ ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺷﯿﺮ، ﻣﻮاددر ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺠﺮاﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎﮐﻢ ودر ﺣﺪود ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮﺋﯽ و ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ اﺻﻄﮑﺎک درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎهﮐﻢ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎتﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ روﻏﻨﮑﺎری ﺳﻄﻮح را اﻧﺠﺎمﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻟﺒﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ، ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺗﻤﯿﺰو ﺑﺎﻋﺚ آب ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻨﺮروی ﺳﺎﻗﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐﻪ ﻠﻮﻟﻪ در ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺧﻮدﺑﻪ ﻃﻮردﻗﯿﻖ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد.

در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز از اﯾﻦ ﺷﯿﺮﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ﭘﻠـﯽ اﺗﯿﻠﻦ ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﻫﻨﮕﺎمﻋﻤﻠﯿﺎتاﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧـﻂﮔـﺎزدار ﻣﻮﺟـﻮد(Hot tap) و ﻧﯿـﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر را ﻧﺎمﺑﺮد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید